1. പത്രരഥേന്ദ്രൻ

    1. നാ.
    2. പക്ഷീന്ദ്രൻ, ഗരുഡൻ. (പ്ര.) പത്രരഥേന്ദ്രകേതു = വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക