1. പത്രരേഖ, -ലേഖ

    1. നാ.
    2. പത്തിക്കീറ്റ്
    3. പത്രത്തിലെ രേഖ, പ്രമാണപത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക