1. പത്രലേഖകൻ

    1. നാ.
    2. വർത്തമാനപ്പത്രത്തിലേക്കും മറ്റും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക