1. പത്രലേഖനമ്മ്

    1. നാ.
    2. പത്തിക്കീറ്റെഴുത്ത്
    3. വർത്തമാനപ്പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനം
    4. പത്രത്തിലും ഓലയിലും മറ്റുമുള്ള എഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക