1. പത്രവീര്യകം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം മുള
    3. ചൂരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക