1. പത്രാഢ്യം

    1. നാ.
    2. മയിൽ
    3. തിപ്പലിമൂലം
    4. വലിയ താലീസപത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക