1. പത്രാലയം

    1. നാ.
    2. വർത്തമാനപ്പത്രം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക