1. പത്രാലു

    1. നാ.
    2. കണ്ണൻചേമ്പ്
    3. ഇക്ഷുദർഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക