1. പത്രിണി

  1. നാ.
  2. അങ്കുരം, മുള
  3. പെൺപക്ഷി
 2. പത്രണ

  1. നാ.
  2. പത്തിക്കീറ്റ്
  3. അമ്പിൻറെ കടയ്ക്കൽ തൂവൽ ഘടിപ്പിക്കൽ
 3. പാത്രീണ

  1. നാ.
  2. പാത്രത്തിൽ പാകംചെയ്തത്
 4. പുത്രിണി

  1. നാ.
  2. മകനുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക