1. പഥകരം

    1. നാ.
    2. ചുങ്കം, ടോൾ
  2. പാദാഗ്രം

    1. നാ.
    2. പാദത്തിൻറെ അറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക