1. പഥകൻ

  1. നാ.
  2. മാർഗദർശി
  3. വഴിയറിയുന്നവൻ
 2. പതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി, അധഃപതിച്ചവൻ
 3. പദഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
 4. പദ്ഗൻ

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പടയാളി
  3. കാൽനടയായി പോകുന്നവൻ
 5. പാതകൻ

  1. നാ.
  2. പാപി
  3. കുറ്റവാളി
  4. നാശകൻ
 6. പീതകൻ

  1. നാ.
  2. വ്യാഴൻ, ബൃഹസ്പതി
 7. പോതകൻ

  1. നാ.
  2. ബാലകൻ
 8. പതാകിനി

  1. നാ.
  2. "കൊടിയടയാളമുള്ളവൾ", സൈന്യം
 9. പഥികൻ

  1. നാ.
  2. വഴിപോക്കൻ
  3. വിരഹി
 10. പാതുകൻ

  1. നാ.
  2. പതിക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പാതുകി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക