1. പഥിവാഹകൻ

    1. നാ.
    2. ക്രൂരൻ
    3. ചുമട്ടുകാരൻ
    4. വേടൻ, പ്രാപ്പിടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക