1. പഥ്യാപഥ്യം

    1. നാ.
    2. പഥ്യവും പഥ്യമല്ലാത്തതും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക