1. പദക്രമം

    1. നാ.
    2. കാൽവയ്പ്പ്
    3. വാക്കുകളുടെ ക്രമം
    4. വേദസൂക്തങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക