1. പദച്ഛേദം

    1. നാ.
    2. പദം പിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക