1. പദദാഹം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, ചുടുവാതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക