1. പദന്യാസം

  1. നാ.
  2. പദപ്രയോഗം
  3. കാൽവയ്പ്പ്, നടപ്പ്
  4. കാൽപ്പാട്
 2. പാദന്യാസം

  1. നാ.
  2. കാൽവയ്പ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക