1. പദഭഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. വാക്യം അപഗ്രഥിക്കൽ
    3. നിരുക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക