1. പദവാദ്യം

    1. നാ.
    2. ഒരു ചർമവാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക