1. പദാതൻ, -തി

    1. നാ.
    2. കാലാൾപ്പടയാളി
    3. പാദചാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക