1. പദാന്തസന്ധി

    1. നാ. വ്യാക.
    2. രണ്ടു പദങ്ങൾതമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക