1. പദാബ്ജം

    1. നാ.
    2. പദാംബുജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക