1. പദാവൃത്തി

    1. നാ.
    2. കാവ്യദോഷം രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുള്ളത്
  2. പദവൃത്തി

    1. നാ.
    2. സമസ്തപദത്തിൻറെ അർത്ഥം വിവരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക