1. പദാർഥം

    1. നാ.
    2. വസ്തു
    3. വാക്കിൻറെ (പദത്തിൻറെ) അർത്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക