1. പദേ

    1. അവ്യ.
    2. പദത്തിൽ. (പ്ര.) പദേപദേ = ഓരോപദത്തിലും, ഓരോ കാൽവയ്പ്പിലും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക