1. പദ്യകാരൻ

  1. നാ.
  2. പദ്യകൃത്ത്
 2. പത്തായക്കാരൻ

  1. നാ.
  2. നെല്ലുവേണ്ടുവോളം നേടിവച്ചിട്ടുള്ളവൻ. "കടം വാങ്ങിയാൽ പത്തായക്കാരനോടു വാങ്ങണം" (പഴ.)
 3. പഥ്യക്കാരൻ

  1. നാ.
  2. പഥ്യം ആചരിക്കുന്നവൻ
 4. പൈത്യക്കാരൻ

  1. നാ.
  2. ഭ്രാന്തൻ
  3. പൈത്യം പിടിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക