1. പദ്യകൃത്ത്

    1. നാ.
    2. പദ്യം രചിക്കുന്നവൻ, കവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക