1. പദ്യവാക്യം

    1. നാ.
    2. പദ്യരൂപമായ കൃതി, പദ്യഗ്രന്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക