1. പദ്രഥൻ

    1. നാ.
    2. കാലാൾ
  2. പുത്രാദിനി

    1. നാ.
    2. മക്കളെത്തിന്നുന്നവൾ, പെൺപുലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക