1. പദ്വം

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. വണ്ടി
  4. ഭൂമി, ഭൂലോകം
 2. പൈദ്വം

  1. നാ.
  2. കുതിര
 3. പൗതവം

  1. നാ.
  2. അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക