1. പനങ്കൂമ്പ്

    1. നാ.
    2. പനയുടെ നാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക