1. പനങ്കൽക്കണ്ടം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കൽക്കണ്ടം (കരിമ്പനയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന അക്കാനിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക