1. പനമ്പ്

  1. നാ.
  2. പരമ്പ്
 2. പനമ്പൂ

  1. നാ.
  2. പനയുടെ പൂവ്
 3. പുനമ്പ്

  1. നാ.
  2. പുരമ്പ്, പിരമ്പ്
 4. പൂനമ്പി

  1. നാ.
  2. ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂക്കളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആൾ
 5. പൺമൂപ്പ്

  1. നാ.
  2. രാജസ്ത്രീകളിൽ അധികം വയസ്സുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ
  3. പെൺവഴിത്തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ മൂത്തയാൾ
  4. രാജാവില്ലാത്തപ്പോൾ രാജസ്ത്രീ രാജ്യം ഭരിക്കൽ
  5. പെണ്ണരശ് (മുപ്പുള്ള പുരുഷന്മാരിരിക്കെ സ്ത്രീ അധികാരം വഹിക്കൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക