1. പനയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഊറുക, ചോരുക
    3. ദ്രവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക