1. പനവാഴ

    1. നാ.
    2. കരിമ്പനയിൽ വളരുന്ന ഒരിനം ഇത്തിൾ
  2. പെൺവഴി

    1. നാ.
    2. മരുമക്കത്തായം, പരമ്പരയായി സ്ത്രീകൾക്കുമാത്രമായുള്ള അവകാശക്രമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക