1. പനസം

  1. നാ.
  2. പ്ലാവ്
  3. മുള്ള്
  4. ചക്ക
 2. പാനസം

  1. നാ.
  2. പ്ലാവിനെ സംബന്ധിച്ച
  3. ഒരുതരം മാല
 3. പണശം

  1. നാ.
  2. പനസം, പ്ലാവ്
  3. കച്ചവടച്ചരക്ക്
 4. പീനസം

  1. നാ.
  2. ഒരു നാസാരോഗം, സൈനോസിറ്റിസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക