1. പനസിക

    1. നാ.
    2. ഒരു ക്ഷുദ്രരോഗം (കാതിലും കഴുത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ചെറിയ കുരു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക