1. പനായിത

    1. വി.
    2. പണായിത (സ്തുതിക്കപ്പെട്ട, നിർവഹിക്കപ്പെട്ട)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക