1. പനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വിറയ്ക്കുക
    3. ചൊരിയുക
    4. പനിയുണ്ടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക