1. പനിനീര്1

    1. നാ.
    2. പനിനീർ
  2. പനിനീര്2

    1. നാ.
    2. പാലിലെ ജലാംശം നീക്കിക്കളഞ്ഞു പാകംചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരം, പാൽക്കട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക