1. പനിനീർച്ചെമ്പകം

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃക്ഷം (പനിനീരിൻറെ മണമുള്ള വെളുത്ത പൂവുള്ളത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക