1. പനുവൽ

    1. നാ.
    2. ശാസ്ത്രം
    3. ചൊല്ല്, പാട്ട്
    4. പഞ്ഞിനൂൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക