1. പന്തലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വൃക്ഷം പന്തൽപോലെ പടർന്നു വളരുക
    3. മേൽക്കൂര ക്രമമായി ചെരിവുവരാതെ പരന്നു നിവർന്നിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക