1. പന്താട്ടം

    1. നാ.
    2. പന്തുകളിക്കുക
    3. സ്വാധീനപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടംപോലെ പെരുമാറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക