1. പന്താനം

    1. നാ.
    2. കുഡുംബം (ഭാര്യയും മക്കളും ഭവനവും മറ്റും)
  2. പന്ഥാനം

    1. നാ.
    2. പന്താനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക