1. പന്താനക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. ബന്ധം, കുഡുംബബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക