1. പന്തികേട്

    1. നാ.
    2. ഭംഗിയില്ലായ്മ
    3. ക്രമമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക