1. പന്തിക്കാർ

    1. നാ.
    2. (ഒരേ) പന്തിയിലിരുന്ന് ഊണുകഴിക്കുന്നവർ
    3. ഒരേ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക