1. പന്തിക്കൊട്ടിൽ

    1. നാ.
    2. ആന കുതിര എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ലായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക