1. പന്തിപ്പലക

    1. നാ.
    2. സദ്യയ്ക്ക് ഇല വയ്ക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കിരിക്കാനായി പന്തിയിൽ നെടുനീളെ ഇടുന്ന പലക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക